ODSHERRED ARKITEKTUR


Gå til indhold

NYHEDER

21. november 2013

Kulturarven i Odsherred forsvinder lidt efter lidt. Nygård, Hønsinge Lyng, ved genbrugspladsen er under nedrivning. Nygård er bygget i 1930 og har representeret en næsten uspoleret landbrugs ejendom med original stuehus og længer opført over en år række. Denne unik ejendom er snart fortid.

Endnu en eksemple på uvidenheden og destruktion af vor kulturarv.

7. November 2013

Vikingskibsmusuems arkitekt Erik Chr. Sørensen har i 1957-58 opført fire ens sommerhuse til familiens brug. De er opført på naboer grunde umiddelbart ved siden af sin egen stråtægte sommerhus.

1. oktober 2013, ARKITEKTURENSDAG

To nye opdagelser!

I Arkitekt Einar Andersens fødeby Stenstrup er der kommet to nye opdaget bygninger til hjemmesiden. Et meget fint stuehus fra 1910 og en rødestens villa midt i byen opført i 1920.

19. august 2013

White arkitekter i sammenarbejde med Schou-Birkendorf arkitekter skal projektere genopførelsen af Vig hallen.

26. juni 2013

Lystes arkitekt Henning Larsen døde den 22. juni 2013, 87 år. HL fik bygget eget sommerhus i Odsherred i 2008.

21 juni 2013

SE MESTREARKITKETENS EGET SOMMERHUS

Fredag den 21. juni mellem kl. 11 og 16 er arkitekt Arne Jacobsens eget sommerhus på Højby Lyng åbent for publikum efter gennemrestautering af RealDania Byg, datter selskab af fonden RealDania.

21. februar 2013

DET GAMLE RÅDHUS, NYKØBING SJ.

Bygningen midt i Nykøbing, der i dag rummer turist- og erhvervskontorer, blev i 1868 opført som byens Råd-, Thing- og Arresthus. Det var efter byens forhold en statelig bygning, anderledes i udtrykket end de øvrige huse og gårde i den lille købstad. Det var som om en ny og moderne tid havde meldt sin ankomst. Arkitekten bag den var N S Nebelong, professor i bygningskunst og stadsbygmester i hovedstaden, der havde givet tegning til en række andre offentlige bygninger rundt om i landet.
Allerede ude fra måtte den nye bygning dengang have udtrykt en frygtindgydende myndighed, løftet over gadeniveau og med et antal trapper, som var helt uvante for byens borgere. Havde man ærinde hos øvrigheden og steg op af sådanne trapper, sank man på samme tid ned i frygt og bæven for hvert trin man tog. Her var jo både byfoged, betjent, domstol og truende fængselsceller i underetagen.

I forvejen var netop denne del af byen løftet ud af dagligdagen. Ikke blot lå ved Holtets plads kirken, Guds hus, men også Kongens gård ret over for rådhuset, som Christian VIII havde erhvervet i 1840 som opholdssted under jagterne i Odsherred. Efter kongens død var her indrettet kontorer for den kongelige godsinspektør, der bestyrede hele herredets krongods, og få år senere blev tillige indrette postkontor i samme gård, der også tjente som endestation for dilligencen. Og ved siden af det nye rådhus lå den ti år ældre Betalingsskole. Pladsen var købstadens officielle midtpunkt.

Planerne om et nyt rådhus havde luret længe, og de første tegninger var fremkommet 1845 til en bygning der skulle afløse det hidtidige rådhus på Torvet fra 1806, som foruden rådstuen også rummerede arrest og sygestuer (vist mest for delirister og sindssyge) samt remise for byens brandsprøjte. Denne bygning var tegnet af kgl bygningsinspektør og hofbygmester Boye Magens, dog så slet bygget at den snart blev brøstfældig og måtte erstattes af et bedre byggeri.

Og før denne bygning blev opført, havde byens rådhus med arrest ligget på hovedgaden (Algade 35), sådan som det fremgik af bykortet til Resens Altas fra 1670erne - et bindingsværkshus, der i slutningen af 1700-tallet måtte beskrives som "rådstuen er elendig og fængslerne over al måde slette; her sad tvende maleficantere som klagede jammerligt over snævert rum og fugtighed", så stiftsamtmanden over for kancelliet foreslog et nyt arresthus i købstaden.

Med det nye Råd-, Thing- og Arresthus i 1868 løstes alle problemer. Det hele blev samlet under samme tag, styret af byens borgmester. Borgmesteren ledede ikke kun byrådets forhandlinger og iværksatte dets beslutninger, men styrede også byfogedkontoret med politi- og anklagemyndighed og indtog selv sædet som forhørsdommer. Herfra udgik en vidtstrakt og næsten enevældig myndighed i hele herredet.

Man kan diskurere i hvilken grad bygningens udformning skyldtes arkitekten N S Nebelong. Som nævnt forelå allerede i 1845 en tegning til et nyt rådhus, udført af arkitekten Jens Paul Jacobsen, der viste selvsamme bygning og planløsning som det hus der står i dag. Den eneste ændring der var sket i forhold til den oprindelige tegning var, at rådhuset var blevet forlænget med et ekstra vinduesfag i begge ender og at de nedre vinduespartier var øget i højden. Den udvendige trappe til hovedindgangen var på tegningen dobbelt sidevendt, på den færdige bygning frontal. Iøvrigt var tegningen fra 1845 næsten identisk med samme arkitekts tegning til et rådhus i Nykøbing Mors, som opførtes 1846-47.

Når denne arkitekt ikke selv kom til at stå for opførelsen af rådhuset i Nykøbing Sjælland, skyldtes det hans død i 1852. Og formentlig pålagde bygherren (som havde opbevaret hans tegning i byrådsarkivet) den nye arkitekt J S Nebelong at følge J P Jacobsens originale forlæg, som altså blev til den nuværende sen-klassisistiske bygning. Med sin arkitektoniske udformning hører den til landets værdifuldeste, fastslog man i værket Danmarks Tinghuse fra 2006.

Også indvendig fulgtes originaltegningernes disponering og anvisninger nøje. I bygningens forhenværende smukke rådstue eller byrådssal, hvor lyset gennem høje vinduer falder ind fra både øst- og vestsiden, afsattes med sirlig skrift plads for kongens buste. Man ser den fremdeles på sin plads en niche, visende Christian IX, hvis monogram også er opsat over rådhusets indgangsdør. Gibsafstøbningen var en gave fra kunstneren Nielsine Petersen, som stammede fra Nykøbing og i sin kunstneriske løbebane blev en slags hofbilledhuggerinde, der bl.a skabte en række buster af den kongelige familie omkring 'Europas svigerfar'.

Kurt Sørensen
27. oktober 2012

Ejeren af et meget fint oprindelig sommerhus ved Nordstranden, Nykøbing, tegnet af den lokal arkitekt Einar Andersen og bygget i 1916 af C. C. Hansen, direktør for ØK, har gjort redaktionen opmærksomt på en fejl i Nyhederne den 7. maj 2011.

Der findes ganske rigtigt på adressen Vibo Strandvej 18, et oprindelig sommerhus tegnet af arkitekt Einar Andersen, men ikke som vist på siden. Det viste maleri er C. C. Hansen's sommerhus, "Carlsgave", er bygget længere mod vest og to år efter. Det grønne farve på træbeklædningen i maleriet er sandsynligvis et udkast for bygherren, då huset i dag fremtræder som svenske rødt. En eventuel farveundersøgelse af beklædning vil kun afslører hvilken farver var den oprindelig.

1. Oktober 2012 Arkitekturens dag

I anledning af Arkitekturens dag har Ellen Waade arkitekt m.a.a. beskrevet sin inspiration til sine to sommerhuse som befinder sig på lygen ved Sejerø bugten. Se under arkitekten for en nærmere beskrivelse.

God arkitektur efterår!

2 sommerhuse i Odsherred.

DISSE TO HUSE, som begge er bygget til eget brug, fremtræder meget forskellige. Ikke desto mindre er der nogle fælles krav fra min side ved udformningen af dem, som jeg finder vigtige:

1) Stedets karakteristika
2) Kontrasten / samspillet mellem de "stramme" huse og den frodige vegetation
3) Lysindfald i og udsigt fra rummene
4) Geometrien / proportionerne

Begge huse har adgang fra syd, hvilket vil sige, at en åbning af husene mod syd, kan give indblik, og dermed begrænset mulighed for ugenert udeophold. Disse forhold har, sammen med den inspiration som ligger i, hvad der er sket på arkitekturfronten i de forskellige perioder, hvor husene blev til, medvirket til den forskellige udformning.

EW

Læse mere på husenes side.

1. Juni 2012

I sæconens Turistguide for Odsherred er medtaget en opfordring om at "Ta' på Arkitektur-Tur". Her er udvalgt 3 forslag til gode arkitektur-oplevelser i ferietiden, der hver for sig rummer særlige bygningsmæssige miljøer og helheder. Artiklen giver en kort redegørelse for stedernes kulturhistoriske baggrund og udformning, samt arkitekter. Artiklen er ledsaget af fotografier. Se under "OM" her på hjemmesiden.

De 3 forslag og beskrivelser er Højskolebyen i Vallekilde, Haveby-bebyggelsen Annebergparken ved Nykøbing (oprindelig opført som sindssygehospital) og Sommerhuse på de store naturgrunde ved Korshage. Beskrivelserne ledsages af kort ved at klik på overskriften.

Med turforslagene håber Odsherred-Arkitektur at gøre landliggere og turister opmærksom på at Odsherred også byder på arkitekturhistoriske miljøer af høj kvalitet og iøvrigt imødekomme den voksende interesse for bygningskultur-

31. januar 2012

Ugens interessant arkitektur opdagelse er en villa i hjerte af Havenbyen, Sjællands Odde tegnet af Jonathan Gress-Wright, som har bl. andet dekoreret et af DSBs mange IC3 tog, Prins Jørgen, tog nr. 5078. Se under arkitekter for mere.

30. september 2011.

ARKITEKTURENS DAG

PRESSEMEDDELELSE
Arkitekturens Dag den 30 september vil i Odsherred blive markeret med åbning af ny hjemmeside på nettet om Odsherred-Arkitektur, Det er hensigten hermed at gøre opmærksom på den arkitektoniske rigdom i kommunen. Odsherred har som bekendt ca. 25.000 sommerhuse. Af disse er få promille tegnet af danske stjerne arkitekter.

Tidligere var en lang række gode arkitekter virksomme i Odsherred, og deres byggerier præger stadig området som gedigen kulturarv, med bl a Annebergparken ved Nykøbing og Højskolebyen i Vallekilde som de mest markante arkitektoniske miljøer.

Resultatet blev også en lang række smukke huse i byerne og ved de større gårde. Men især langs strandene er kommet en perlerad af prægtige sommerhuse af ældre og moderne arkitekter, hvoraf et par i dag er opkøbt af Fonden RealDania, ligesom Kulturarvsstyrelsen har været involveret i fredningsbestræbelser af karakteristiske sommerboliger gennem 100 år.

På selve dagen mødes en række af Odsherreds arkitekter i et af netop disse sommerhuse for at drøfte arkitekturens aktuelle stade i Odsherred og planer for næste års markering af Arkitekturens Dag. Der er grund til at forvente nye initiativer fra Odsherreds arkitekter i den kommende tid.

Den nye hjemmeside hedder www.odsherred-arkitektur.dk og er en kulturhistorisk præsentation af Odsherreds bidrag til arkitektur, planlægning og design gennem tiderne. Hjemmesiden er under fortsat udarbejdelse under redaktion af arkitekten Torben Arendal, Nr. Asmindrup.


Juli 2011

Fonden Realdanias datterselskab Realdania Byg køber Arkitekt Arne Jacobsens unik sommerhus fra 1938 "Knarken", Gudmindrup Lyng. Der vil fremover bliver holdt åbenhus i fritidsboligen en eller to gange om året.

Detajle fra AJs sommerhus

7. maj 2011

Indkøbt på Vig loppemarked, maleri fra Vibo Strandvej 18, sommerhus tegnet formodentlig af arkitekt Einer Andersen og opført 1914 ved Nordstranden, Nykøbing. Maleriet vidner om farvevalg, også på den bagvedligende hus. Kattegat ses som en smal blå streg i baggrunden. Maleriet er signeret T. L.

Maleri af sommerhuset ejet af Skovkasserer West, Vibo Strandvej 18, Nordstrand, malet af maleren T. L.

Udsnit fra postkort, med senere tilbygningArkitekturens Dag
Den 1. oktober fejres arkitekturen verden over.


2010, november den 22.
Hjemmesiden er under opbygning.Retur til indhold | Retur til hovedmenu